Til forsiden

Eierskapsprinsipper

Stiftelsen Tinius, en toneangivende medieeier

Stiftelsen Tinius ble etablert i 1996 for å holde Schibsted-arving Tinius Nagell-Erichsens aksjepost samlet, og videreføre Schibsted som et mediekonsern.

Stiftelsen Tinius kontrollerer den største aksjeposten i Schibsted gjennom investeringsselskapet Blommenholm Industrier.

Stiftelsen Tinius er en langsiktig strategisk eier i Schibsted. Vi bruker vår innflytelse til å sikre en økonomisk langsiktig, sunn virksomhet og uavhengige kvalitetsmedier i selskapet.

Vi mener at styret og ledelsen bør definere tydelig Schibsteds samfunnsansvar og -påvirkning. Vi støtter selskapets nåværende visjon om å bidra til et samfunn basert på åpenhet og tillit. Tilgang på korrekt informasjon er en forutsetning for et slikt samfunn.

Stiftelsen arbeider for at konsernets utgivelser, produkter og tjenester kjennetegnes ved kvalitet, og at de forsvarer verdier som ytringsfrihet, demokrati og toleranse. Stiftelsen Tinius' grunnholdning er at redaksjonell, publisistisk virksomhet skal fortsette å være en sentral del av Schibsted-konsernet.

Stiftelsen Tinius' stabile eierskap gjennom snart 30 år har bidratt til at Schibsted har kunnet møte den digitale transformasjonen fremoverlent og nyskapende. Schibsteds redaksjoner har vært i forkant av utviklingen og videreført sine sterke papirbaserte posisjoner til nye digitale flater og tjenester. Tilsvarende har også markedsplassene – som helt fra begynnelsen av har vært Schibsteds forretningsidé i kombinasjon med redaksjonelt innhold – blitt digitalt verdensledende.

Stiftelsen er en aktiv eier og søker påvirkning gjennom styrearbeid. Som største eier i Schibsted, har stiftelsen utpekt leder av valgkomiteen og er sentral i utvelgelsen av medlemmer til konsernstyret. Siden 1996, har et styremedlem som representerer stiftelsen også innehatt ledervervet i styret.

Stiftelsen Tinius ønsker å stimulere til all nytenking og utvikling som styrker Schibsteds strategiske posisjoner og konkurranseevne innenfor selskapets nåværende og nye forretningsområder. Vår langsiktighet innebærer at vi er mindre følsomme for kvartalsvise variasjoner, særlig om dette skyldes nysatsninger som utgiftsføres i resultatregnskapet.

Vi mener at varige aksjonærverdier skapes best gjennom organisk vekst. Vi støtter oppkjøp og fusjoner der dette gir Schibsted adgang til nye markeder, tilgang til ny kompetanse eller andre konkurransefortrinn. Vi er enig i dagens utbyttepolitikk med et jevnt og over tid økende utbytte. Den etablerte strukturen med A- og B-aksjer sikrer at selskapet har tilgang til kapitalmarkedene, også uavhengig av stiftelsen.

Vi legger vekt på å være en forutsigbar og tydelig eier som forsterker styrets og ledelsens arbeid og prioriterte agenda. Vi har derfor løpende kontakt med konsernet, og dialog med øvrige aksjonærer. Vi bidrar også til utviklingsprosjekter i Schibsted. I tillegg støtter stiftelsen prosjekter som sikrer rammebetingelsene for de frie medier.

Stiftelsen Tinius' formål og langsiktighet skal skape lønnsomhet, offensivitet og et grunnlag for fortsatt verdiskapning både for samfunnet, for eierne og for selskapet. Slik vil vi at Schibsted skal forbli en attraktiv arbeidsplass for kompetente og engasjerte medarbeidere også i fremtiden.

31. oktober 2022
Styret i Stiftelsen Tinius

Noen vitale fakta:

  • Blommenholm Industrier (BI) er Stiftelsen Tinius' forvaltningsselskap.
  • Stiftelsen Tinius har alle stemmerettene i BI.
  • BI eier per oktober 2022 30,7 mill. A aksjer og 30,0 mill. B aksjer, som gir 26 prosent av aksjekapitalen og 29 prosent av stemmene.
  • Blommenholm Industriers hovedformål er å forvalte over 25 prosent av stemmene i Schibsted.
  • Med denne eierandelen har stiftelsen negativ kontroll i henhold til Schibsteds vedtekter.
  • I 2018 tok Stiftelsen Tinius initiativ til å skille ut de internasjonale markedsplassene i Schibsted for å skape to kraftfulle selskaper: Ett ledende nordisk medieselskap i Schibsted og ett internasjonalt selskap for markedsplasser; Adevinta.
  • Stiftelsen støtter prosjekter som er vesentlige for å sikre frie og uavhengige redaksjoners rammebetingelser.

Meld deg på nyhetsbrevet