Endringer i Blommenholm Industrier

På Generalforsamlingen i Blommenholm Industrier AS 22.12.2011 ble det gjort endringer for å styrke Stiftelsen Tinius.


Blommenholm Industrier AS eier 28 188 589 aksjer, tilsvarende 26,1% av aksjene i Schibsted ASA og er selskapets største aksjonær. Blommenholm Industrier AS er representert i styret i Schibsted ASA gjennom styreleder Ole Jacob Sunde. Blommenholm Industrier AS hadde fra starten 2 aksjeklasser, henholdsvis av klasse A og klasse B. B aksjene, som ikke gir stemmerett, er eiet av fire selskaper som er kontrollert av Tinius Nagell-Erichsens livsarvinger.

A-aksjene eies av Stiftelsen Tinius. Stiftelsen Tinius har derfor bestemmende innflytelse i Blommenholm Industrier AS. Etableringen av Blommenholm Industrier AS og Stiftelsen Tinius hadde som formål å trygge eierskapet i Schibsted ASA for å bidra  til at Schibsted ASA opprettholder frie og uavhengige redaksjoner, og for øvrig at konsernets utgivelser tilstreber kvalitet og troverdighet og forsvarer verdier som trosfrihet, toleranse , menneskerettigheter og demokratiske prinsipper. Likeledes skal Stiftelsen arbeide for en langsiktig og sunn økonomisk utvikling av konsernet med et stabilt og norsk eierskap.

B-aksjonærene som til nå har eiet 99,9% av de samlede antall aksjer i Blommenholm Industrier AS har ønsket å styrke dette formål ytterligere. Ved generalforsamlingsbeslutning 22. desember 2011 har man konvertert 80% av B-aksjene til utbyttesvake C-aksjer. C-aksjene gir rett til 10% av selskapets utbytte. Senere samme dag ble 3/4 av C-aksjene, tilsvarende 60% av det samlede antall aksjer i Blommenholm Industrier AS, solgt til Stiftelsen Tinius. Selgerne er Beltenut AS, Faros Forvaltning AS og Odden Forvaltning AS. Alba Forvaltning AS har valgt å ikke selge sine C-aksjer, men har ervervet en opsjon på å selge disse til Stiftelsen.

Siden Blommenholm Industrier AS ble etablert i 1992 og Stiftelsen Tinius  i 1996 er beskatning av langsiktige eiere blitt skjerpet gjennom flere innstramninger. Dette har truet Blommenholm Industrier AS' evne til å oppfylle sitt formål. Transaksjonen vil avhjelpe dette. Transaksjonen vil også styrke Stiftelsens evne til å videreutvikle sin rolle, forsvare de prinsipper Stiftelsen er tuftet på og sikre et langsiktig eierskap i Schibsted ASA.

 

Etter transaksjonen vil Blommenholm Industrier AS fortsatt eie 28 188 589 aksjer, tilsvarende 26,1% av aksjene i Schibsted ASA