Årsrapport for 2009

Journalistikk med mening

Styrets Beretning

Stiftelsens formål: Stiftelsen Tinius forvalter
Schibstedkonsernets største aksjepost. Stiftelsen ble
opprettet av Tinius Nagell-Erichsen i 1996, og har
en grunnkapital på NOK 42,8 millioner. Stiftelsen
eier de fire stemmeberettigede aksjene i Blommenholm
Industrier AS. Dette selskapet eier igjen 27,0
prosent av aksjene i Schibsted ASA, og er derved
største aksjonær i konsernet.
Vedtektsendringer i Schibsted ASA krever tre
fjerdedels flertall, og ingen aksjonær kan ifølge
vedtektene eie eller stemme for mer enn 30 prosent
av aksjene. Gjennom vedtektene i Schibsted
ASA er det også sikret at vesentlige beslutninger i
konsernets datterselskaper krever tre fjerdedels
flertall på generalforsamlingen i Schibsted ASA.
Så lenge eierposten overstiger 25,0 prosent, gir
disse vedtektsbestemmelsene stiftelsen betydelig
innflytelse over eierskapet av Schibsted.
Vedtektene i Stiftelsen Tinius fastslår at stiftelsen
skal arbeide for at Schibstedkonsernet skal videreføres
som mediekonsern, drevet etter de samme
redaksjonelle og forretningsmessige hovedretningslinjene
som i dag. Redaksjonell uavhengighet
skal være retningsgivende for alle medier og utgivelser
som eies av Schibstedkonsernet. Konsernets
utgivelser skal tilstrebe kvalitet og troverdighet,
og skal forsvare verdier som trosfrihet, toleranse,
menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

 

Stiftelsen skal likeledes arbeide for en langsiktig,
sunn økonomisk utvikling av konsernet.
I forbindelse med etableringen av Media Norge i
juni 2009 har stiftelsen vederlagsfritt fått overført
en B-aksje i Aftenposten med formål å styrke den
ansvarlige redaktørs integritet og selskapet lokale
forankring. Dette innebærer blant annet at
endring av Aftenpostens formålsparagraf og
ansettelse av ansvarlig redaktør krever tilslutning
fra Stiftelsen Tinius.

Driften i 2009: Stiftelsens styre har i 2009
bestått av Ole Jacob Sunde (styrets leder), Per Egil
Hegge og John A. Rein. Hvert medlem har i samsvar
med vedtektene selv utpekt sitt personlige
varamedlem og etterfølger. Disse er henholdsvis
Karl-Christian Agerup, Kjersti Løken Stavrum og
Morten Goller.
Stiftelsens investeringsportefølje har, basert på
stiftelsens avkastningsmål, tidshorisont, risikoprofil
og likviditetsbehov, en strategisk sammensetning
med lik fordeling mellom renteplasseringer
og egenkapitalplasseringer. Porteføljen har
gjennom 2009 blitt vektet opp igjen i egenkapitalplasseringer
og tilbake til strategi. Oppvektingen i
egenkapitalplasseringer og god avkastning i de
utvalgte fondsplasseringene bidro til en avkastning
i porteføljen på 20,1 % eller 8,1 mill kr.
Årets resultat er et overskudd på NOK 6,7 mill.
Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde
av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat.
Arne Krumsvik ble i 2008 tildelt stiftelsens medieforskningsstipend.
Stipendet løper over tre år og
Krumsvik skal forske på hvilke forhold som påvirker
ytringsfriheten med spesiell vekt på eierkonsentrasjon
og teknologisk utvikling.
Stiftelsen etablerte i 2009 nettstedet
www.tinius.com. I løpet av 2010 vil nettstedet bli
videreutviklet med formål å skape et forum for
medieutviklingen. Stiftelsen har ansatt Eivind
Thomsen som redaktør for tinius.com.
Til grunn for årsregnskapet er forutsetningen om
fortsatt drift anvendt, da driftens soliditet er god.
Det er i 2009 utbetalt NOK 100 000 i styrehonorar.
Revisors godtgjørelse utgjorde NOK 27 500.
Stiftelsen har ingen ansatte, etterlever prinsippet
om likestilling og forurenser ikke det ytre miljø.